Terugblik & vooruitblik 'Samen op weg naar Goud'

zon1Ik kijk goed terug op het afgelopen schooljaar. In alle groepen en door alle leerlingen is er veel geleerd, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. De eigen 'pot met goud' is weer een stukje verder gevuld met kennis, kunde en vaardigheden. De groepen 8 hebben hun pot met goud gevuld en zijn klaar om door te stromen naar het Voortgezet Onderwijs. Ik verheug me op de twee afscheidsavonden. Dit zijn altijd waardevolle avonden met de kinderen, de ouders en het team.

Drie onderwerpen wil ik graag in dit laatste blog voor de zomer delen.


Tevredenheidspeilingen

In 2016 hebben we een 0-meting gehouden en op basis hiervan items gekozen die we 3 jaar op rij wilden meten. In maart jl. hebben we voor het derde jaar op rij deze items gemeten bij (een deel van) de kinderen, (een deel van) de ouders en het team. De uitgebreide analyse hebben we met de MR gedeeld en besproken.
Komend schooljaar zal er weer een nieuwe 0-meting komen.

Hierbij de samenvatting van de resultaten. Iedere vraag heeft een 4 puntschaal.
Een score van 1 tot 2 is onvoldoende.
Een score van 2 tot 3 is voldoende.
Een score van 3 tot 3,5 is goed.
Een score boven 3,5 is excellent.

Onze ambitie is om op alle scores op of boven een 3 uit te komen. Op basis van de scores van de afgelopen jaren hebben we concrete plannen gemaakt en uitgevoerd.
De MR is meegenomen in deze plannen en de uitwerkingen hiervan.


Leerlingen
Onderwerp: Leerklimaat in de groep
2016: 3,0 2017: 3,0 2018 3,1
Onderwerp: Instructie
2016: 2,9 2017: 3,0 2018: 3,0

Ouders
onderwerp: Leerlingenondersteuning
2016: 3,4  2017: 3,6  2018: 3,3

Team
Werkklimaat op school
2016: 2,6 2017 : 3,0 2018: 3,2
Interne Communicatie
2016: 2,7 2017: 3,1 2018: 3,2

Ik ben trots op de gehaalde resultaten. Het zijn 'maar' metingen, maar het is toch een indicatie over hoe leerlingen, u als ouder en het team tegen deze zaken aankijkt.
Met name binnen het team zijn de scores het meest gestegen. Op onze studieavond van 11 juni jl. hebben we dit met elkaar gedeeld en met name benoemd waarom zaken nu hoger gewaardeerd worden. Zodat we het goede dat we doen kunnen voortzetten.

Stakingen en leerkrachttekorten

Voor het eerst in de historie van het onderwijs zijn er stakingen geweest. Te hoge werkdruk, teveel ziekteverzuim, te hoog burn out percentage, het lerarentekort dat steeds duidelijker wordt. Redenen genoeg om onze stem te laten horen.
Dit heeft intern gezorgd voor vele gesprekken, dialogen en discussies. Staken is een middel dat we niet snel en zeker niet graag inzetten. Dat de nood hoog is blijkt wel uit het gegeven dat we dit jaar voor eerst groepen naar huis hebben moeten sturen, dat het salaris van leerkrachten in het PO écht achter blijft bij die van het VO en dat de werkdruk onverminderd hoog blijft. Nu duidelijk is dat er extra (werkdruk)gelden vrij zijn gekomen, en dat het salaris van de leerkrachten per 1 september omhoog gaan, hopen we dat de eerste stappen in de goede  richting zijn gezet.
Zonder gezonde en genoeg leerkrachten is goed onderwijs geven niet mogelijk!
Ik ben daarom blij dat het ons gelukt is de formatie passend te krijgen!

Ambities realiseren in 2018-2019

Drie jaar geleden hebben we met ons team gedroomd. Gedroomd over hoe wij ons onderwijs zien over 10 jaar. Wat zien we als we de school binnen komen? Hoe leren kinderen? Hoe ziet de leerplek eruit? Wat is jouw rol als leerkracht? We probeerden deze droom zo goed als mogelijk was in beelden te concretiseren. Na een lange periode van dromen, wensen en verbeelden is dit schooljaar het jaar van de keuzes geweest.

We hebben als team JA gezegd tegen nieuwe schooltijden.
We hebben als team JA gezegd tegen schoolbreed Engels geven.
We hebben als team JA gezegd tegen zaakvakoverstijgend lesgeven in een betekenisvolle context.

"If we teach today as we taught yesterday,
we rob our children of tomorrow"

(John Dewey)


Het team is bezig geweest met het voorbereiden van de effecten van deze keuzes. Hierover heeft u op verschillende manieren kunnen lezen.

De MedezeggenschapsRaad maar ook de ouders van de klankbordgroep hebben zich gedurende dit proces als kritische en fijne gesprekspartners opgesteld.
U heeft als ouder ingestemd met de nieuwe schooltijden. In april hebben we een informatieavond georganiseerd. Uw kind heeft dit jaar al kunnen oefenen en wennen aan Engels en we hebben een proefperiode de methodiek IPC uitgeprobeerd. Via de app bent u als ouder hierin meegenomen.

In een nieuwsbrief die uw oudste kind binnenkort meekrijgt, leest u meer over de praktische zaken rondom onze drie veranderingen voor het nieuwe schooljaar.


Rest mij u nu alvast een heerlijke zomervakantie te wensen!

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.