De klankbordgroep en wat leeft er op het schoolplein?

zon1Halverwege april hadden we de derde bijeenkomst met de klankbordouders. Dit schooljaar zijn we hiermee gestart en we hebben deze avond stilgestaan bij het onderwerp communicatie. Momenteel is er een proef bezig met een app. In drie groepen en de betreffende leerkrachten voeren we deze proef uit. Een aantal ouders test deze app en we hebben de eerste, overwegend positieve, ervaringen uitgewisseld. Voor de zomer hoort u meer over het vervolg hiervan.

 

Een ander punt is altijd 'Wat speelt er op het schoolplein?' Onderwerpen die gedeeld worden tussen ouders, maar die niet bij de directie komen. Dit geeft mij en mijn collega's de kans uit te leggen waarom we doen wat we doen.

Wat leeft er o.a. op het schoolplein?

Waarom doet de Regenboog niet mee met het praktijkgedeelte van het verkeersexamen?

Basisscholen krijgen in hun curriculum steeds meer zaken erbij op de agenda. Er gaat echter zelden iets af. Een paar jaar geleden hebben wij als team kritisch gekeken naar al de taken die we doen en keuzes gemaakt, teneinde wat we doen goed te kunnen (blijven) doen. Een van deze keuzes is het weg laten vallen van het praktijkgedeelte van het verkeersexamen.

De directie meet met twee maten m.b.t. het toekennen van bijzonder verlof.

Ik kan alleen maar melden dat wij als school de regels en de wet rondom de leerplicht volgen. Dat het lijkt dat er met twee maten gemeten wordt, kan ik begrijpen. Een ander kent immers niet de achterliggende (soms verdrietige) reden van een toegekend verlof. U mag ervan uitgaan dat iedere aanvraag zorgvuldig bekeken wordt en dat ik in geval van twijfel overleg met de leerplichtambtenaar.

Waarom lijkt het soms dat nieuwe leerkrachten niet snappen wat of dat er wat speelt in de groep van mijn kind of met mijn kind? Wordt er wel een goede overdracht gedaan?

Aan het eind van ieder schooljaar schrijft de leerkracht een overdracht per kind in het leerling dossier. We spreken hier over stimulerende en belemmerende (leer)factoren. Daarnaast vindt er voor de zomer een warme (lees: persoonlijke) overdracht met de nieuwe leerkracht(en) plaats. Dit gaat zowel over de groep als geheel als over iedere leerling apart. Ook de intern begeleiders zorgen ervoor dat de juiste informatie op de juiste nieuwe plek komt. Nu is het zo dat er bij een wisseling van groepssamenstelling een stormingfase komt (groepsdynamiek). Dit gebeurt altijd! Deze storming kan een uur, een dag, een week maar ook enkele maanden duren. Na de storming komt de norming fase. Het kennen en toepassen van de in de groep gestelde normen. Vandaar dat wij als school zo bewust bezig zijn met onze gouden weken. Het neerzetten van een pedagogisch klassenklimaat. U mag ervan uitgaan dat de informatie goed en zorgvuldig is overgedragen.

 

We hebben binnen de klankbordgroep ook nog gesproken over ouderbetrokkenheid en -participatie. Alle ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Het is daarnaast ook een feit dat een school niet kan zonder participerende ouders. Ouders in de Oudervereniging, klusouders, biebouders, ouders die meegaan naar een excursie etc. Alle ouders van de klankbordgroep beamen dit en zouden het erg fijn vinden als er nog meer ouders participeren bij de Regenboog. Een school ben je samen!

De klankbordouders gaven in de eerstejaarsevaluatie aan het prettig te vinden om te horen waarom de dingen gaan zoals ze gaan en geven aan gemaakte keuzes beter te snappen. Dat, door in gesprek te zijn met de directie, ze een inkijkje krijgen in wat er allemaal gebeurt op een basisschool. Op naar jaar twee en drie. Na drie jaar wisselen de leden van klankbordgroep. Eerder hebben de leden van de klankbordgroep zich voorgesteld op de site.

Door middel van dit blog proberen we u ook dit inkijkje te geven. Zijn er vragen die u heeft, schroomt u niet om een van de klankbordouders te benaderen of een van de directieleden aan te spreken. We staan wekelijks voor en/of na schooltijd in de gang bij de kleuters. Mailen mag natuurlijk altijd! Groet, ook namens Lisette en Helga,

Hellen

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.